1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

//1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Nabór wniosków:

od 28.02.2019 do 29.08.2019; Konkurs podzielony jest na etapy; Etap konkursu obejmuje: nabór projektów w okresach dwumiesięcznych, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Kto może składać wniosek:

MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• nabycie nieruchomości nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy, nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
• koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących produktu sieciowego,
• opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek;
• koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia
Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Finansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 zł.
Maksymalna intensywność wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy szkoleniowej, pomocy de minimis, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP.
Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

2019-02-28T17:38:15+00:0028 lutego, 2019|